Klauzula informacyjna dla zawarcia umowy cywilnoprawnej i wystawienia rachunku

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej „RODO”  informuję że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:

- Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice;
- e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji  umowy cywilnoprawnej, wystawienia rachunku oraz do celów ewidencyjnych, zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom tj. podmiotom przetwarzającym (obsługa informatyczna, hosting poczty e-mail).

5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

7. Na podstawie obowiązujących przepisów posiada Pani/Pan prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
- sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
- usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO).

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (w myśl art. 22 RODO).

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zależnie od rodzaju podpisanej przez Panią/Pana umowy:

- Umowa zlecenia ze składkami emerytalno-rentowymi – 10 lat (art.125a ust.4 Ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych DZ.U.2017.1383 t. j. z dnia 2017.07.17; art.51u Ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach Dz.U.2018.217 t. j. z dnia 2018.01.25, art. 94 pkt 9b Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 108);
- Umowa zlecenia bez składek emerytalno-rentowych – 5 lat (art. 70 Ordynacji podatkowej);
- Umowa o dzieło – 5 lat (art. 70 Ordynacji podatkowej);
- Umowa zlecenia – dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami – 3 lata;
- Umowa o dzieło – dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami – 2 lata (Kodeks cywilny). 

 

Klauzula do pobrania TUTAJ >>>