Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji

Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach projektu Muzykogranty.

 

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji oceniającej wnioski składane w ramach projektu Muzykogranty.
Kandydatów do komisji mogą zgłaszać:


- osoby fizyczne,
- organizacje pozarządowe (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817),
- podmioty będące przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (D.z.U. z 2016 r., poz. 1829).


Kandydat na członka komisji nie może reprezentować oraz nie może być członkiem podmiotów mających zamiar wziąć udział w projekcie.


Do członków komisji biorących udział w opiniowaniu wniosków stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
Zgłoszenia należy dokonać na załączonym poniżej formularzu zawierającym zgodę kandydata na udział w pracach komisji konkursowej oraz na przetwarzanie danych osobowych stanowiącym załącznik nr 1.


Kandydatów należy zgłaszać do dnia 5 kwietnia 2019 r.


Wypełniony formularz należy dostarczyć do sekretariatu Katowice Miasto Ogrodów Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek, przesłać go pocztą na adres: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice lub w formie skanu na adres: muzykogranty@miasto-ogrodow.eu
Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i wyżywienia.


Zgodnie z Regulaminem Projektu w Komisji, obok przedstawicieli Miasta Ogrodów, mogą zasiąść: jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych, jeden przedstawiciel sektora przedsiębiorców oraz dwóch niezależnych ekspertów. 

W przypadku, gdy ilość kandydatów będzie większa, Organizator przeprowadzi publiczne głosowanie internetowe. Zasady głosowania zostaną wskazane w terminie późniejszym.

Termin posiedzenia Komisji wyznaczono na dzień 24 kwietnia 2019 r. godz. 10.00 w siedzibie Organizatora.

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek pod nr telefonu tel. (32) 609-03-36

FORMULARZ DO POBRANIA