Monitoring wizyjny

- Administratorem systemu monitoringu jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im.      Krystyny Bochenek z siedzibą w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 2;

- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: email: iod@miasto-ogrodow.pl;

- Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia   bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;

- Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora [art. 6 pkt. 1 lit. f) rodo], polegający na zapewnieniu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli [art. 9a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym] oraz zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników
​i ochrony mienia [art. 222 Kodeksu Pracy];

- Odbiorcami danych osobowych są podmioty, z którymi Administrator podpisał umowy na usługę ochrony osób i mienia oraz obsługę techniczną systemu informatycznego;

- Zapisy z monitoringu  przechowywane będą przez okres 28 dni/do nadpisania;

- Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania;

- Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w Warszawie, ul. Stawki 2;

- Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula do pobrania TUTAJ >>>