Socjo-katov

Socjo-katov

Prelekcja Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Kiedy: 25 lutego 2020, godz. 17
Gdzie: Katowice Miasto Ogrodów  (pl. Sejmu Śląskiego 2), sala 211
Wstęp wolny

 

Spotkanie z  cyklu "Dyskusje o Polsce, Polakach i świecie"

Prelekcję na temat "Rola aktorów i sieci w interwencji czy aktywizacji społeczności dzielnicy Lipiny" wygłosi Monika Szpoczek - wykładowca pracy socjalnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego oraz lider  PAL „Razem Możemy Więcej” MOPS w Świętochłowicach.


Prezentacja będzie omawiać model aktywizacji i praktyczne scenariusze wsparcia społecznego
z wykorzystaniem zasobów społeczności lokalnej w jednej z najtrudniejszych dla instytucji miejskich dzielnic w miastach Górnego Śląska. Monika Szpoczek podjęła się tam działań inicjujących socjologiczna interwencję w ramach Laboratorium Społecznego na zaproszenie władz samorządowych.    

Gmina Świętochłowice w roku 2013 nawiązała współpracę z Studium Pracy Socjalnej UŚ, celem współpracy jest wytworzenie sieci wsparcia i pomoc w rewitalizacji Lipin oraz nawiązanie współpracy przy opracowaniu oferty dydaktycznej skierowanej do studentów Pracy Socjalnej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach wraz ze Studium Pracy Socjalnej prowadzi Program Aktywności Lokalnej „Razem Możemy Więcej” (jako Laboratorium społecznych inicjatyw).

W ramach PAL-u rekrutowani do współpracy studenci i wolontariusze realizują projekty socjalne skierowane do społeczności lokalnej oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym min; Mój kąt, Nasz mały Eden, Nie jesteście sami! Projekt dotyczy pracy z dziećmi ulicy metodą streewoekingu. „Przełamanie stereotypu kobiet w rodzinie i społeczności lokalnej; „Kultura jako źródło promowania postaw prospołecznych oraz inspiracja do działań samopomocowych wśród dzieci ulicy” - Gryfny patrol.

W roku 2018 zostały zrealizowane następujące projekty socjalne.

„Przełamanie stereotypu kobiet w rodzinie i społeczności lokalnej”. autorstwa Mateusza Król oraz Oliwi  Karwowskej- Projekt polegał na wzmocnieniu kompetencji kobiet w sferze rodzinnej, lokalnej. Podnieść miał umiejętności, które są skryte w nich samych. np. nauka samoobrony się w trudnych sytuacjach, usamodzielnianie w życiu.

Salina Janas przygotowała projekt pt. „Kultura jako źródło promowania postaw prospołecznych oraz inspiracja do działań samopomocowych wśród dzieci ulicy”. Poprzez kulturę chciała pokazać dzieciom jak ważne jest dbanie o otaczające ich środowisko, ale także o ich własny rozwój. Dzięki kreatywnym zajęciom ciekawym dla młodych ludzi walczyła o to aby zbudowały odpowiednie postawy względem siebie i społeczeństwa.

 

Gryfny patrol to projekt realizowany w partnerstwie z Urzędem Miasta Świętochłowice.

 projekt miał na celu organizację cyklu przedsięwzięć i wydarzeń o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym oraz szkoleniowym, które w sposób zsynchronizowany stanowiły jedną całość. Metody wsparcia to przede wszystkim spotkania, pogadanki, pokazy, szkolenia. Został także zorganizowany event mikołajkowy, zawierający w programie treści bezpośrednio związane
z realizowanymi ramach niniejszego projektu działaniami. Projekt adresowany był do grupy 20 dzieci w wieku 8-13 lat, którzy utworzyli drużynę „Zuchów Gryfnego Patrolu”. Natomiast tytułowy „Gryfny Patrol” sformowany został z młodzieży: 15 osób w wieku 14-21 lat. Obie drużyny zrzeszają uczniów świętochłowickich szkół, ze szczególnym uwzględnieniem szkół zlokalizowanych
w dzielnicy Lipiny. Pośrednimi adresatami są rodziny dzieci i młodzieży zaangażowanych w projekt, ich koledzy i znajomi. W projekcie udział brali również policjanci z Komendy Miejskiej Policji, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, zwłaszcza osoby zaangażowane w Programie Aktywności Lokalnej, lekarze Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach, nauczyciele szkół wszystkich szczebli.

 

W roku 2019 realizowane są następujące projekty socjalne:

Lipiński PAL jako sposób budowania kapitału społecznego. Autorstwa Patrycji Lisius.

Celem projektu jest:

mobilizowanie/aktywizowanie członków społeczności lokalnej i łączenie ich w sprawnie działające grupy zadaniowe
budowanie/rozbudowywanie sieci społecznych, formalnych i nieformalnych, wewnątrz społeczności i wykraczającej poza jej granice
włączanie członków społeczności lokalnej w procesy podejmowania i wdrażania decyzji dotyczących ich i społeczności, w szczególności odnoszące się do rozwoju usług publicznych odpowiednich do zmieniających się potrzeb społecznych.” [Wódz K., Kowalczyk B. Organizowanie społeczności. Modele i strategia działań. 2014, s. 36.]  

Gryfny patrol etap II autorstwa Michała Szeligi.

Cel: Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez zaangażowanie ich w działania na rzecz bezpieczeństwa i profilaktyki w mieście Świętochłowice.
1. Utworzenie sekcji „Gryfny Patrol” w ramach „OKEJKi”, działającego przy Sekcji Organizowania Społeczności Lokalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach. 
2. Podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat wpływu środków odurzających i innych używek na organizm człowieka.

3. Podniesienie umiejętności reagowania podczas sytuacji zagrożenia zdrowia i życia człowieka.

4. Celem projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego poprzez odnalezienie zainteresowań i ich rozwój wśród młodzieży.

Na spotkaniu Socjo-Kato będziemy mogli poznać całą gamę doświadczeń i wniosków wynikających z metod pracy stosowanych w ramach tych inicjatyw. A to co najważniejsze, poddamy dyskusji zakres i formy udziału samych mieszkańców i beneficjentów w realizowaniu swoich potrzeb, kreowanych wraz z nowymi społecznymi oraz kulturowymi aktywnościami redukującymi deficyty ich zasobów.

Powrót